Privacy beleid

Google Adsense Advertenties:

Dit is de Privacy Policy van rosacea info (hierna te noemen “dieetrubriek”, “wij,” “ons” of
“onze”), . Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens
verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.dieetrubriek.nl
(de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw
computer, tablet, telefoon of smartwatch (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op
een manier welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, inclusief uitvoeringswet van deze verordening, of de voorafgaande
wetgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en eventuele toekomstige wijzigingen
(de “AVG”), de telecommunicatiewet en de andere op dit moment geldende
privacywetgeving.
Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en
gebruiken van informatie in overeenstemming met de Privacy Policy. Onze Privacy Policy is
van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de
Website (“Gebruikers”).
Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Een persoonsgegeven betreft
informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij kunt u
denken aan de volgende gegevens:
a. Communicatie tussen dieetrubriek en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails
sturen)
Log file informatie
Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer
dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren
van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die
de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand
kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van
onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze
pagina’s en andere statistieken.
Analytische diensten
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en
trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw
Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie
die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn
eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van
uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet
beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag.
Wij gebruiken deze informatie samen met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het
voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze
analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in
uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google.
Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met
Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te
schakelen in uw browser.
DoubleClick Cookies
Google gebruikt cookies om advertenties op onze Website te tonen. Google’s gebruik van
Privacy Policy – rosacea info 1
DoubleClick cookie geeft hun gebruikers de gelegenheid om advertenties te tonen gebaseerd
op de interesses van hun bezoekers. U kunt het gebruik van DoubleClick Cookie daarna
uitschakelen door uw toestemming voor deze cookie in te trekken. U kunt uw toestemming
voor DoubleClick Cookie intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming hebt gegeven
voor de plaatsing van DoubleClick cookie.
rosacea info gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u
onze Website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken
cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te
optimaliseren.
Wij maken, met uw toestemming, gebruik van de volgende remarketing diensten:
Doeleinden verwerking gegevens
Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld door
het aanmaken van een account. Het kan dan gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres,
woonplaats, telefoonnummer en betaalgegevens. rosacea info verzamelt en verwerkt deze
gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw
Computer (zoals IP-adres, browsertype en besturingssysteem), zodat wij onze diensten
kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe
op grond van de wet- en regelgeving verplicht zijn.
Rechtsgrond verwerking gegevens
Er zijn meerdere grondslagen op basis waarvan rosacea info persoonsgegevens kan
verwerken. Dit zijn: de uitvoering van een overeenkomst, het gerechtvaardigd belang, op
grond van een wettelijke verplichting of op grond van jouw toestemming. We verwerken uw
persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om het doel waarvoor we de
persoonsgegevens verzamelen te behalen.
Hoe gebruiken wij deze informatie?
Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en
verbeteren door:
Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.
Zeggenschapswijziging
Wanneer rosacea info, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa
bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname,
faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn
verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de
afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.
Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw
informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een
huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw
informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het
opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en
Privacy Policy – rosacea info 2
anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en
bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek
of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins
schade te voorkomen.
rosacea info heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij
gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt
beveiligd. Echter, rosacea info kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt
geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het
beheren van de e-mails tussen u en rosacea info. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de
functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.
Internationale overdraging
Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich
buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming
kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw
persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige
wijze buiten de EU worden verwerkt.
Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart rosacea info
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor zij verzameld of verwerkt worden, tenzij rosacea info hiertoe op grond van een
wettelijke bepaling verplicht is.
Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigen of
verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u
of aan een derde dan kunt u contact opnemen met rosacea info door een e-mail te sturen naar
info@ricosmetica.nl of een brief sturen aan:
rosacea info
geen
geen, geen
Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van
derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die
bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van
onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een
applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze
Website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.
Privacy van kinderen
Privacy Policy – dieetrubriek 3
Onze Website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar
(“Kinderen”). Deze leeftijd kan variëren in elke Lidstaat tussen de leeftijd van 13 en 16 jaar.
Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen
zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze
gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw
toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen
via info@ricosmetica.nl. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site
en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen.

Wijzigingen
dieetrubriek kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom
geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze
Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.